Instruktioner

Du som vill publicera en artikel, rapport, reseskildring, blogg, vlogg, podd eller läromedel i Novias egen serie hittar instruktioner för skrivande i Libguiden. 

Alla publikationer i Novias serie genomgår referentgranskning. Sänd in ditt material till din egen institutionsredaktör. 

Genväg

Din institutionsredaktör

 

 • Bioekonomi: Heidi Barman-Geust
 • Företagsekonomi: Maria Engberg
 • Hälsa och välfärd: Pia Liljeroth
 • Konst och kultur: Oona Haapamäki
 • Teknik och sjöfart: John Dahlbacka

Granskningsprocessen för Novias serie


Alla publikationer i Novias serie går igenom samma granskningsprocess. Den här processen är grunden för resultatfinansieringen från ministeriet.

Sänd in ditt material till institutionsredaktören

 • Redaktören sänder materialet till två oberoende granskare.
 • Granskarna kommenterar manuset och du får det tillbaka för att göra nödvändiga ändringar.
 • Skribenten omrbetar manuset och sänder in det till sin institutionsredaktör som i sin tur sänder det till ansvarig redaktör i redaktionsrådet.
 • Ansvarig redaktören besluter om publikation och den tekniska redaktören ser över layouten, förser publikationen ned Novias pärmar, ISBN och ISSN och publicerar ditt material.

Grafik för publikationsprocessen vid Novia

Innan du sänder in ditt manus för granskning, kolla att följande steg är uppfyllda:

 • Texten är korrekturläst och språkgranskad
 • Texten har strukturerats upp enligt en vettig rubrikhierarki och kapitelindelning
 • Bilder, figurer och tabeller på rätta ställen
 • Ev. hänvisningar på plats
 • Det finns en komplett källförteckning
 • Ev. bilagor är med

Du som ska granska en publikation

 • Är arbetet klart förankrat i Novias verksamhet? Regional utveckling, kunskapsspridning etc.
 • Granska publikationen i sak utgående från dina egna kompetenser. Publikationen ska inte vara enbart en uppräkning av utförda moment utan ska vara logist uppbyggd och innehålla någon form av egen input exempelvis analys, slutsats eller sammanfattning.
 • Ge dina kommentarer på ett konstruktivt sätt. Kommentarerna görs direkt i manuset.
 • Skicka det kommenterade manuset tillbaka till institutionsredaktören. 

 

Tips för skribenter


Syftet med en publikation är att föra fram kunskap och information som du vill att någon annan ska förstå och ha nytta/glädje av - håll detta i tankarna när du skriver! Tänk alltså "utifrån-in": det är inte det du vill berätta som styr, utan det som din läsare kan ha nytta av att veta och förstå! Då ska innehållet göras så lättläst, överskådligt och tydligt som möjligt. Tänk på att det alltid är en specifik människa som läser din text - inte en diffus skara människor.

Använd dig gärna av:

 • faktarutor
 • ordlistor
 • sammanfattningar
 • foton/bilder, figurer och annat som passar in i sammanhanget och som gör materialet mångsidigt

Hur lång ska din text vara?

Orkar du läsa en 100-sidig rapport där allt finns beskrivet in i minsta detalj? Troligtvis inte. Mycket text är sällan en kvalitetsgaranti , snarare tvärtom. Sålla alltså ut det väsentliga och för fram det på ett sätt som funkar för just din målgrupp. Ifall du ska publicera i t.ex. en facktidskrift ska du givetvis följa den tidskriftens anvisningar vad gäller längd och andra tekniska detaljer.Om du vill publicera din text i Novias egen publikationsserie hittar du anvisningar i början av sidan. 

Läs också gärna

Rapporter, produktioner och artiklar 


De här riktlinjerna ger förslag på hur du kan bygga upp en text och vilka frågor din text bör ta upp. Notera att dessa är riktlinjer, inte absoluta krav!

Du får gärna variera och tolka riktlinjerna fritt t.ex. genom att byta stilgrepp (vetenskaplig eller populärvetenskaplig stil), ha andra rubriker och strukturera texten på annat sätt, så länge innehållet ger en heltäckande bild av arbetet i fråga. Riktlinjerna gäller för serie R= rapporter, P= produktioner och A= artiklar i Novias egen serie. 

 • R - Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier (texter som ingående avhandlar ett särskilt ämne inom en viss vetenskapsgren), sammanställningar som redigerats eller översatts.
 • P- Produktioner innefattar resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios.
 • A - Artiklar skrivna av sakkunniga med syfte att utgöra inlägg i diskussionen mellan sakkunniga. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
 • L - Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial, handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
 • S - Studerandes arbete som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren. Examensarbeten publiceras endast i Theseus.
 • RS - Resekildring i serien publiceras reseskildringar. Vanligen material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.


1. Rapporter

En rapport kan vara resultatet av ett utvecklings- och forskningsprojekt, en monografi (= en text som ingående avhandlar ett särskilt ämne inom en viss vetenskapsgren) eller en sammanställning av många artiklar som
redigerats eller översatts. Syftet med en rapport är att ge en heltäckande bild av det projekt/tema/ämne.

En innehållsförteckning för en rapport kan se ut exempelvis så här:

 • Sammandrag (abstract på engelska)
 • Inledning/ Bakgrund (ev. redogörelse för olika delprojekt om det funnits sådana)
 • Teori
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion/Analys
 • Sammanfattning
 • Källförteckning/Litteraturförteckning


Ifall rapporten är en sammanställning av flera artiklar, se riktlinjer för serie A- Artiklar i rubrik 3!

Då rapporten består av många artiklar ska den ha en inledning/ett förord som redogör för de olika delprojekten/delarna samt en beskrivning om bakgrund, utgångspunkter, syfte, samarbetspartner,
finansiärer etc. så att läsaren förstår helheten.

Rubrikerna i en rapport ska ta fasta på: 
Sammandrag (abstract på engelska) Här ska läsaren få ett kortfattat sammandrag av vad din text handlar om; vad, varför, vem, på vilket sätt? Kom ihåg att nämna ev. samarbetspartner/finansiärer i denna text!

1. Inledning/Bakgrund
Detta är en beskrivning av bakgrunden eller motiveringen till att arbetet gjorts. Utgångspunkt, behov, syfte eller frågeställningar är nyckelord som bör bakas in under denna rubrik. Ifall det känns motiverat kan du också ge historisk bakgrund eller en kort introduktion till ämnet (ifall detta inte behandlas längre fram i texten).

2. Teori
Detta kapitel kan uteslutas eller varieras beroende på ämnesområde eller tema. I en naturvetenskaplig rapport är detta kapitel ofta stort, medan det kanske saknas helt i t.ex. en samhällsvetenskaplig text. En teoretisk
introduktion sätter in temat/ämnet i ett sammanhang, vilket underlättar förståelsen för helheten. Var noga med referenser/hänvisningar! Vill du inte gå igenom all teori kan du referera till relaterad litteratur, men kom ihåg att återge det centrala budskapet eller den bärande tanken i den bok du valt att referera till!

3. Metod
Här skall du berätta hur du gjort för att nå dina resultat. Tänk att en läsare ska kunna upprepa vad du gjort efter att ha läst texten! Var tydlig och gå igenom arbetsprocessen på ett ganska detaljerat plan. Komplettera med
bilder, figurer eller annat som åskådliggör det du berättar. Hänvisa till teorikapitlet när det behövs. Beskriv även ev. problem eller utmaningar med den metod du valt.

 • Metodbeskrivning: vilken/vilka metoder och varför?
 • Utförande: hur gjordes arbetet?
 • Problem och ev. begränsningar med metoden?


4. Resultat
I detta kapitel skall du redogöra för dina resultat utan att gå in på slutsatserna (vilket du kan göra i följande rubrik, Diskussion). Redovisa helst olika delresultat som olika underrubriker och kom ihåg att läsaren har lättare
att ta till sig vissa resultat om de återges med hjälp av t.ex. grafer, tabeller eller bilder. Glöm inte att skriva en text med separat numrering till bilden/figuren/tabellen (t.ex. Figur 2: Arbetsprocessen i projekt xxx).

5. Diskussion
Diskussionen ska knyta ihop ditt arbete till en överskådlig helhet. I detta kapitel är det fritt fram att redogöra för egna teorier och åsikter. Exempelvis kan du reflektera över hur giltiga dina resultat är, hur väl de stämmer
överens med tidigare arbeten (som du presenterat i Inledningen) samt hur de skulle kunna ha gjorts annorlunda (och bättre). Avsluta gärna med att reflektera över en möjlig fortsättning på arbetet. Alltså:

 • Analys och slutsatser utgående från resultaten
 • Diskussion om slutsatserna
 • Ev. återkoppling till teori och tidigare arbeten
 • Ev. förslag på förbättringar
 • Ev. fortsatt arbete


6. Sammanfattning/slutsatser
Summera kortfattat vad du kommit fram till. Idén med denna rubrik är ge en nyfiken läsare en snabb uppfattning om de slutsatser du kommit till. Detta kapitel får gärna vara relativt kortfattat.

7. Källförteckning/Litteraturförteckning


2. Produktioner

En produktion är oftast resultatet av konstnärlig verksamhet men kan även vara en icke-traditionell rapport om ett utvecklingsprojekt i form av t.ex. posters, film, musik, radioprogram eller portfolios. I och med att serien kan innefatta en mängd olika alster som krävt en varierande mängd arbete kan produktionen publiceras med en följetext som förklarar för läsaren/lyssnaren/åskådaren hur, var och varför produkten blivit till (t.ex. en text som berättar hur ett en fotoutställning eller ett radioprogram blev till). Själva produktionen kan läggas in i följetexten t.ex. som fotografier eller med hjälp av en hyperlänk till en videosnutt på YouTube, en MP3-ljudfil eller ett
bildspel.

Rubriker i en följtext för en produktion kan vara exempelvis: 

 • Inledning (syfte/idé/inspirationskälla)
 • Ev. teori/ bakgrund/frågeställningar
 • Ev. metoder, ny teknik, udda lösningar, resurser
 • Arbetsprocessen i korthet (ev. arbetsfördelning)
 • Ev. samarbetspartner och finansiärer


3. Artiklar

En artikel är som en ”mini-rapport”, som oftast behandlar ett utvecklingsprojekt eller -arbete; varför och hur det gjorts samt vilket resultatet blev. En artikel kan också vara en reseskildring, ett reportage eller en reflektion över
ett särskilt tema eller fenomen. Kännetecknande för en artikel är att den går mer på djupet inom ett mer begränsat ämnesområde än en rapport.

Rubrikerna i en artikel tar fasta på: 

1. Sammanfattning (inte alltid nödvändig)
Fatta dig kort men tydligt!

2. Inledning

 • Syfte, utgångspunkt och/eller frågeställningar
 • Introduktion till ämnet
 • Ev. historisk bakgrund


3. Teori (kan uteslutas)
Olika teorimoment.

4. Metod/Skildring

 • Beskrivning (vad, hur, vem?)
 • Eventuellt utförande (hur har du gjort?).
 • Problem, begränsningar, oväntade moment.


5. Resultat/ Iakttagelser
I detta kapitel skall du gå igenom resultatet utan att spekulera om slutsatserna (vilket du kan göra i diskussionsdelen).Redogör också för eventuella delresultat.

5. Diskussion

 • Diskussion, analys och egna tankar om resultatet/iakttagelserna
 • Eventuell återkoppling till teori och tidigare arbeten
 • Eventuella förslag på förbättringar
 • Eventuellt fortsatt arbete


6. Slutsatser
Summera kortfattat vad ni kommit fram till.

Referenser
Lista era referenser i bokstavsordning, gärna enligt Harvard-systemet. 

 

Reseskildring


Vill du dela din reseskildring med andra? Då kan du publicera den i Novias serie.

Reseskildringen ska berätta om varför resan gjordes och vad du lärt dig. I din reseskildring får du på djupet gå in på vad du tar med dig hem, och hur du kan tillämpa det du lärt dig på resan i ditt arbete på Novia. Längdmässigt ska reseskildringen vara max två sidor (A4).

Teknisk info

 • Om du gör ett word-dokument, använd vanligt förekommande typsnitt exempelvis Times eller Arial, och använd punktstorlek 10-12 och ett radavstånd på ungefär 1,15
 • Bifoga ett par bilder. Om det finns människor med på bilderna, kolla att de är medvetna om det och ger sitt tillstånd för dig att publicera bilden.
 • Fyll också i ditt namn, tidpunkt för resan, mottagande högskola och ämne.

Så här ställer du upp din reseskildring:

1.)Rubrik

 • Kort och beskrivande, bör rymmas på en rad.
 • Ex: ”Nya perspektiv på ekonomiförvaltning i Berlin” eller ”Utbyte i Rom gav nya insikter i datahantering

2) Inledning: målet med resan

 • Syfte med resan. Fanns det speciella frågeställningar, ämnen eller teman som behandlades på studiebesöket/ utbytet/ jobbskuggningen?

3) Skildring av resmålet - Här kan du ta upp information som kan tänkas vara av intresse för andra som ska åka på utbyte.

 • Kort historik om besöksmålet
 • Hur var boendet och kostnadsnivån i landet
 • Utbudet av fritidsaktiviteter
 • Övriga iakttagelser

4) Hur väl uppfylldes målet

 • Du behöver inte gå in på detaljerade uppgifter om flygresor och dylikt, skriv snarare en berättelse om din vistelse.
 • Vem var med på resan? Hur var upplägget/ programmet?
 • Hur var studiesystemet och kvaliteten på undervisningen?
 • Vilka ämnen behandlades, uppstod det diskussioner? Vad handlade de om, hur kunde du bidra i diskussionen? Vad tog du till dig?
 • Hurdant bemötande fick du av lärare, studerande och internationell byrå?

5) Diskussion - Positiva och negativa erfarenheter:

 • Analysera hur du tänker på resan, vad du lärt dig och var vi kan bli bättre i vårt jobb.
 • Vad tar du med dig hem? Fick du några insikter eller nya tankar, kunde du märka att du lärde någon annan i gruppen något?
 • Kan ditt arbete utvecklas efter resan? Var finns det rum för förbättring i vår organisation?

6) Slutsats

 • Andra tankar som fötts under eller efter resan?
 • Tycker du att målet med din resa uppfylldes?

7) Mera information

 • Till exempel länkar till värdhögskolan, det material ni gick igenom etc.

8) När du skrivit klart

 • Se till att du har bifogat alla logotyper (finansiärer, samarbetspartner)
 • Sänd din text i elektronisk form till internationella koordinatorn.
 • Om du kryssat i att du vill publicera din reseskildring som en publikation på Portalen ska du också sända texten till din campusredaktör.

Blogg, podd och video


Det är nu möjligt att få publikationspoäng också för blogg, podd och video.

Bloggar, poddar och videor som ska ges ut i Novias serie ska ha en novian som upphovsman. Det betyder att en anställd på Novia ska ha gjort manus och ansvara för det innehållsmässiga i materialet. Novianen behöver däremot inte vara den som syns eller hörs i materialet. Audiovisuellt material ska liksom andra publikationer handla om sak och fakta.

Du som ska göra en blogg/ podd/ video

 • Materialet ska vara förankrat i ett projekt, undervisning eller annan aktivitet som kan knytas till Novia.
 • Gör ett noggrant manus som du lämnar över till campusredaktören: vad är frågan som ska behandlas, varför är frågan aktuell, vem är det som svarar/ diskuterar kring frågan och varför är denna/de här personerna kompetenta att göra så.
 • Vid enskilda blogginlägg: Diskutera blogginlägget med din campusredaktör eller Novias informatör. Gör ett utkast som granskas av campusredaktören och eventuellt också informatören. Spara kommentarerna och gör eventuella ändringar. Skicka utkastet, kommenterade dokumentet och det slutgiltiga dokumentet till informatören när det är klart att publicera. 
 • Tänk på att frågan som diskuteras endera kan vara ett inlägg i en publik diskussion (jmf. en insändare eller en kolumn), eller en redogörelse över ett ämne (jmf. en rapport).
 • Tänk på att ta med:
 • Bakgrund och teori (eventuellt också metod om du redogör för en undersökning du gjort): varför behövs denna diskussion? Syfte, idé och inspiration.
 • Problematiken: varför lyfts denna fråga fram nu, och hur kunde man tänkas lösa den?
 • Sammanfattande diskussion.
 • Avslut där du kan ta upp exv. finansiärer och samarbetsparter. Kanske lämna en cliffhanger till nästa avsnitt?

Podd

 • Håll diskussionen faktabaserad och med en vetenskaplig vinkel! Även om man kan uttrycka åsikter i ett samtal är det viktigt att diskussionen hålls på en saklig nivå
 • Fundera över hur ditt material anknyter till yrkeshögskolans uppgift: på vilket sätt bidrar detta material till samhället och allmänbildningen
 • Håll materialet kort. Ett poddavsnitt ska helst hållas kring max 15 minuter, gärna mindre, 6-10 minuter. Är ditt material längre kan du överväga att dela upp det i flera avsnitt. Kom ihåg att hålla dig till sak: klipp bort onödigt prat och behåll bara kärnan i diskussionen, precis som i en skriven text.
 • Gör du en video: reservera tid för att texta materialet.

Du som ska bedöma en blogg/ podd/ video

 • Finns det ett manus med en klar vinkel: varför görs detta avsnitt, vilken fråga svarar man på, vem är et som svarar på frågan och varför är den här frågan aktuell? Uppfyller manuset en funktion i samhället?
 • Tänk så här: kunde materialet ligga som bas för exv. en insändare, kolumn eller artikel ifall man skrev ut det i text? Finns bakgrund, syfte och diskussion?
 • Är materialet förankrat i ett projekt eller annan verksamhet på Novia? Har det en vetenskaplig eller faktabaserad vinkel?
 • När du bedömmer texten, kommentera direkt i texten, spara den kommenterade versionen. Orginalet, kommenterade versionen och slutgiltiga dokumentet, förs in i Novias manushanteringsverktyg.