21.2.2020

Studerande deltog i kurs om foderkonservering

hobal ensilage Pixabay

Torkning medger inte någon annan fördel än att handeln med foder underlättas. Våtkonservering av hela den ovanjordiska biomassa- eller kärnskörden resulterar däremot ofta i ett högre fodervärde. En kurs om foderkonservering förde Skuffisstuderande till Sjölax Gård på Kimito. 

Besöksvärden Christer Jägerskiöld har själv tagit examen som agrolog från Yrkeshögskolan Novia. Från att tidigare ha varit inriktat på mjölkproduktion fokuserar lantbruket på Sjölax Gård numera på skötseln av dikor och odlingen av brödsäd. Utgångspunkten är 200 hektar åker där en åttaårig växtföljd tillämpas, 50 hektar bete på åkermark samt 50 hektar naturbeten. Dikorna är korsningar av raserna Charolais och Hereford, kvigorna insemineras med sperma från Angustjurar. Alla kvigor föds upp, antingen till rekrytering eller slakt. Tjurarna säljs däremot tillsvidare i sex månaders ålder, försök med kastrerade tjurar i sambete med kvigor skall dock inledas.

Målet är att vara självförsörjande med foder.
– Foderförsäljarna säljer gärna köpfoder, men man bör kolla om inte smältbarheten på det
egna grovfodret till och med är bättre, framhåller Christer. 

Växtföljden utgår från tvååriga baljväxtvallar. Dessa binder luftkväve, anrikar mull, gagnar markstrukturen och motverkar fröogräs och tistlar. I anslutning till vallbrott sås höstsäd. Höstsäd etableras på en torr alv, den hinner bilda ett relativt omfattande rotsystem, och den tröskas i regel tidigt. Allt detta är till fördel för markens struktur och gynnar den påföljande odlingen av trindsäd. Efter ärt eller bondböna odlas havre eller vårvete, eventuellt med insådd av sötväppling. Följande år upptas växtföljdsskiftet antingen av sötväppling (gröngödsling) eller havre-ärtvicker för ensilering av hela grödan. Höstsäd passar det försommartorra klimatet vid kusten och odlas därför ytterligare ett år innan växtföljdscykeln sluts i form av vårsäd med vallinsådd.

Artikeln har publiceratas i Landsbygdens folk nr 1.3.2019 och kan läsas i fulltext på deras hemsida: https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/studerande-deltog-i-kurs-om-foderkonservering

Bild: pixabay

Gå till ""