10.1.2023

Serie R: MindSpring för föräldragrupper – en handbok

Höst och skog

Rapporten "MindSpring för föräldragrupper – en handbok" har publicerats i Novias publikationsserie, serie R: Rapporter. Publikationen utkom i januari 2023. 

Förord

Inflyttningen från utlandet till Finland har ökat under 2000-talet och den utländska befolkningen, bosatt i Finland, har nästan fördubblats. Den som flyttar till Finland bör ges möjlighet att förstå det finländska samhället och få stöd för att kunna navigera i en ny kultur. En god integrering skall även förebygga eventuella negativa påföljder som kan orsakas av kulturbyte och ett liv i exil. När invandrarföräldrarna mår bra, har arbete, bra boende samt känner sig delaktiga och inkluderade i samhället, skapas förutsättningar för välmående även hos barn. God integrering innebär att hitta ett sammanhang, tillhörighet och detta bör alla, såväl ensamkommande, barn, ungdomar och vuxna ges möjlighet till.

Med ökad invandring ökar även behovet att utveckla metoder och kultursensitiva lösningar inom integrationsarbetet. Samhällets service förmår inte
alltid ge det specifika stöd som enskilda personer och familjer med olika kulturella bakgrunder behöver. MindSpring är en metod som stöder flyktingars ochinvandrares integrering. Forskning visar att metoden har påvisbar effekt på hälsa och välbefinnande och har brottsförebyggande effekt. Metoden utvecklades i Nederländerna av Paul Sterk och har där använts sedan 2002. Den används även i Tyskland och Belgien. Det koncept som nu inför i Finland har vidareutvecklats av Dansk Flyktingehjelp och använts i Danmark sedan 2010. MindSpring bygger på en peer-to peer strategi där de personer som redan integrerats i samhället utbildas till MindSpring-ledare. Utbildningen är 5–8 dagar lång och tangerar teman som identitet, familj, skola, trauma (som uppkommit före, under och efter en flykt från hemlandet), samhällsuppbyggnad och kultur. MindSpring är en psykosocialt stärkande gruppverksamhet som hålls på deltagarnas eget modersmål. Gruppmöten i MindSpring ger både kunskap och färdighet att leva i en ny kultur och att navigera i samhället och
kan också utgöra grunden för ett socialt nätverk. MindSpring gruppverksamheten följer en handbok med givna teman och övningar som är aktuella och
relevanta för deltagarna.

MindSpring metoden uppmuntrar till reflektioner kring utmaningen att komma till rätta i en ny kultur. MindSpring-ledaren har till sitt stöd en sakkunnig ledare (till exempel en socialarbetare, lärare, ungdomsledare eller annan sakkunnig som är väl insatt i den samhälleliga servicen). Den sakkunniga ledaren deltar åtminstone två gånger under kursens gång och vid de tillfällena används tolk.

Deltagarna utvärderar kursen med hjälp av ett frågeformulär som är utvecklat av ”Kompetencenter for Transkulturel Psykiatri i Danmark”. Genom samarbetet med Dansk Flykingehjelp och Kompetenscentret för Transkulturell Psykiatri säkerställs att metoden är tillförlitlig och har avsedd verkan.

Vi ser fram emot att ta i bruk MindSpring metoden i Finland och har goda förhoppningar om att metoden kommer att kunna stöda och hjälpa invandrare
att känna sig delaktiga och inkluderade i det finländska samhället.

Yrkeshögskolan Novia den 9 augusti 2021
HVD Maj-Helen Nyback, Projektledare för ”En bro till framtiden” i vilket MindSpring konceptet ingår


 

MINDSPRING FÖR FÖRÄLDRAGRUPPER – EN HANDBOK
Utgiven av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Dansk flyktinghjälp
Grafisk design: Jenny Wiik


Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa, Finland
© Yrkeshögskolan Novia, Johanna Sigfrids & Maj-Helen Nyback

Novia publikation och produktion, Serie: R, Rapporter 1/2023
ISBN 978-952-7048-96-2 (online)
ISSN 1799-1625
CC BY 4.0

Gå till ""