23.12.2022

Serie A: Framtiden ser ljus ut för biokol

jord jordbruk pixabay2

Artikeln "Framtiden ser ljus ut för biokol" har publicerats i Novias publikationsserie A: Artiklar i december 2022. 

Uttdrag ur artikeln

Europeiska unionens 27 medlemsländer har åtagit sig att fram till år 2030 minska sina klimatutsläpp med 55 % jämfört med år 1990 och att bli kolneutrala senast år 2050. Den ”gröna given” är EU:s övergripande strategi som styr satsningar till högre resurseffektivitet, övergång från fossila t ill biobaserade råvaror och implementation av nya teknologier. Även bioekonomibranscher måste bli mera cirkulära vilket betyder att sidoströmmar från bioekonominäringar ska återvinnas i allt högre grad och då kan biokol spela en viktig roll. I skrivande st und pågår en hel del forskning och pilotförsök som utreder miljöoch produktionsnytta av biokol i jordbruket samt övriga branscher.

Biokol har alla förutsättningar att bli en alltmer intressant handelsvara i jakt på kolbindningsteknologier. Satsningar i produktion och forskning om biokol har vuxit betydligt sedan år 2015. Både samhälle och näringsliv anser att biokol är en viktig länk på väg till en cirkulär ekonomi eller snarare cirkulär bioekonomi där kaskadprincipen vid förädling av biomassor bör tillämpas. Biokol är en återvinningsprodukt som kan lagas av samhällets samt industrins inkl. jordbrukets växtbaserade sidoströmmar (biomassa). Produktionsteknologins pyrolys är energieffektiv och biokol har visat sig ha många användningsområden.

Kommersialisering av produkter som baserar sig på biokol är ett mycket viktigt steg för att uppnå ekonomisk hållbarhet på längre sikt. Där återstår mycket arbete inte minst inom att öka kunskapsnivån hos potentiella målgrupper. I slutändan betyder detta en win-win situation för samhällsekonomi och miljö.

Gå till ""