11.11.2022

Novia söker nya synergier och samarbeten i Sydösterbotten

Narpes Foretagarcenter 4

Artikeln har publicerats i Vasabladet 5.11.2022. 

Projektet ”Novia-Hub Sydösterbotten” är en satsning som nu pågår vid Yrkeshögskolan Novia för att kraftigt öka vår högskolas verksamhet i Sydösterbotten. Med en fast punkt vid Dynamohuset i Närpes vill vi nå ut till företag och andra aktörer i Sydösterbotten och förmedla att Novia på ett mycket mångsidigt sätt är intresserat av att stöda och samarbeta med aktörer i regionen. Samhällets och näringslivets utmaningar hjälper vi att möta genom att engagera studerande, forskningspersonal och lärare inom teknik, företagsekonomi, hälsa och välfärd samt kultur och entreprenörskap.

Med finansiering från Frans Henriksons testamentsfond, har vi nu möjlighet att i högre grad erbjuda samma verksamhet i Sydösterbotten som redan finns i de regioner där Novia normalt är fysiskt närvarande. Hubben ska fungera som ett effektivt substitut för avsaknaden av en enhet i Sydösterbotten. Vår målgrupp är näringslivet och samhället i Sydösterbotten. Allt vi gör i projektet ska göras för regionen. I egenskap av yrkeshögskola är Novias princip att stöda en hållbar utveckling i de regioner vi är verksamma och anpassa oss efter deras behov. Nu vill vi förtydliga detta i Sydösterbotten. Det är mycket som Novia kan göra: utbilda, fortbilda, bedriva utvecklingsprojekt och förmedla arbetskraft genom att koppla ihop våra studerande med olika företag och organisationer.

Vi vill genom projektet tillgodose behov av kurser, utbildningar och evenemang som efterfrågas i Sydösterbotten. Inom företagsekonomi har Novia exempelvis tidigare utbildat företagare inom ekonomiförvaltning, affärskunnande och digital marknadsföring. Det har framkommit att företag vill ha liknande hjälp i Sydösterbotten och vi jobbar på att erbjuda lämplig utbildning eller inspirerande föreläsningar via de rätta kanalerna. Vi utforskar också möjligheten att bidra med specialinsatser med tanke på världsläget och hur elpriserna påverkar just denna region.

Vi vill att fler av våra studerande sommarjobbar, gör praktik och utför examensarbeten i Sydösterbotten. Ett centralt långsiktigt mål med projektet och Novias ökade närvaro i Sydösterbotten är att regionen ska få nya invånare. En viktig faktor i det sammanhanget är att studeranden blir bekanta med regionen redan under studietiden. Studerande kan också göra andra värdefulla insatser för ett företag inom olika kurser. Grupper av studerande har till exempel producerat visuellt material i stil med broschyrer, videomaterial, material för sociala medier och flyers. Teknikstuderande har också designat slipmaskiner och maskinhuvar.

Ett viktigt mål med det här projektet är att det ska utmynna i flera nya utvecklingsprojekt som på olika sätt främjar Sydösterbotten. Jag har därför ägnat mycket tid åt nätverkande för att hitta lämpliga projektpartners och att köra i gång värdefulla ansökningsprocesser. Ansökningar har i dagsläget lämnats in för projekt kring äldreomsorg och vindkraft, men det finns säkert nästan obegränsat med möjligheter till denna typ av verksamhet i Sydösterbotten. Behov och önskningar för denna typ försöker jag fånga upp på olika sätt. Vi jobbar för tillfället på ansökningar för bland annat digital turism, digital marknadsföring, bio- och vätgas, cirkulär ekonomi och självförsörjning.

Innan jul ska vi ordna de första exkursionerna för våra studerande. Vi börjar med att besöka rekryterande företag och organisationer i Kristinestad tillsammans med våra teknik- och hälsovårdsstuderande. Syftet är att studerande får bekanta sig med företagen, organisationerna och höra om deras rekryteringsbehov. Även studeranden som är hemma från staden känner nödvändigtvis inte till möjligheterna så bra. Vi fortsätter sedan med exkursioner till de övriga tätorterna Kaskö, Korsnäs, Malax och Närpes.

Vid sidan av alla företagsbesök vill jag träffa så många som möjligt som bor och är verksamma i Sydösterbotten och höra vad de önskar sig från en högskola. Vi har möjlighet att ordna utbildningar, evenemang och att starta fler projekt utgående från de önskemål som kommer fram. Det här projektet har redan lagt värdefull grund för att öka Novias relevans för Sydösterbotten, men mycket arbete återstår ännu.

Petra Ylitalo, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Foto: Dynamohuset i Närpes/Dynamo

Gå till ""