10.1.2020

Högskolor samarbetar kring utbildning av bioanalytiker

Bild av tre personer i labbrockar som utför laboration med pipett

Bioanalytikerutbildningen i Finland ordnas av sex högskolor med långvarigt samarbete. De senast åren har högskolorna samarbetat kring ett projekt där de utvecklade gemensamma nätkurser.

Det nationella Bio Digi-projektet

Bio Digi är ett treårigt projekt (2017–2019) som finansierats av Undervisnings- och kulturministeriet. Alla de sex yrkeshögskolor som utbildar bioanalytiker i Finland har deltagit i projektet (Novia, Metropolia, TAMK, Savonia, OAMK och Turun AMK). Syftet med projektet har varit att producera en gemensam digital plattform med studiehelheter, som kan användas i undervisningen vid de olika yrkeshögskolorna.

Studiehelheterna är på engelska och gjordes på plattformen edX, en global lärplattform skapad av Harvard University och Massachusetts Institute of Technology (MIT). Yrkeshögskolan Novia har i projektet bidragit med studiehelheten ”Immunology and Immunological Techniques”, som innehåller grundläggande immunologi och immunologiska metoder som används vid kliniska undersökningar.

Digitala studier skiljer sig från konventionella studier i klassmiljö eftersom undervisningen är förlagd till nätmiljö samt möjliggör studier oberoende av tid och plats. Inom de olika studiehelheterna som gjordes i projektet användes nya, digitala inlärningsmetoder, som spelifiering, det vill säga inlärning genom spel, och digitala utvärderingsmetoder användes i stället för traditionella tenter. Projektet har gett deltagande lärare möjlighet att utveckla sin digitala pedagogiska kompetens och projektet har ytterligare stärkt samarbetet mellan högskolorna.

Essän har publicerats i Vasabladet 4.1.2020 och kan läsas i sin helhet på Vasabladets hemsida: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/340777

Foto: Ulla Penttinen

Gå till ""