13.12.2022

­Drar du nytta av artificiell intelligens?

Bild AI copy

Artikeln "­Drar du nytta av artificiell intelligens?" har publicerats i Vasabladet 3.12.2022. 

AI-lösningar kommer in i våra liv genom allt fler produkter och tjänster. Det gäller såväl slutprodukten som produktionen och planeringen av den. De mest slående exemplen i dagsläget är den snabba utvecklingen av bild-, tal- och textigenkänning som gett upphov till självkörande fordon, intelligenta assistenter, chatbottar, och anpassad reklam och rekommendationer. AI-lösningarna påverkar också arbetslivet och de flesta av oss kommer att behöva lära sig jobba tillsammans med AI i en form eller annan. En väsentlig fråga i dagsläget är därför hur vi bäst kan dra nytta av AI-lösningar i våra liv idag och i framtiden?

Möjligheter med AI

AI kan underlätta vår vardag genom att automatisera monotona eller farliga moment eller genom att lösa helt nya uppgifter. Nyckeln till framgångsrika lösningar ligger i att identifiera de moment där AI är väl lämpad att bidra. Typiska sådana moment kan grovt delas in i tre grupper:

  1.  Automatisering av enkla repetitiva arbetsmoment: En lämplig tumregel är att allt en människa kan avgöra på en sekund kan troligtvis automatiseras med hjälp av AI

  2. Assistera och förbättra mänskliga egenskaper: AI-lösningar kan användas för att vägleda mänsklig uppmärksamhet, till exempel markera en del av en produkt eller text som borde kvalitetsgranskas noggrannare, eller bidra med tyst kunskap (erfarenhet) om hur en maskin borde ställas in.

  3. Utföra helt nya uppgifter: AI begränsas inte av mänskliga sinnen och mentala förmågor. Den kan till exempel analysera miljontals bilder eller texter utan att bli trött och det finns gott om sensorer som kan mäta fysiska kvantiteter som undgår våra mänskliga sinnen (till exempel ljusvåglängder som våra ögon inte detekterar).

Ett typexempel där AI-lösningar är väl lämpade att bidra är kvalitetskontroll, då uppgiften ofta inkluderar moment från samtliga tre grupper ovan. Vanligtvis är det fråga om en repetitiv uppgift, där stora produktionsvolymer kan göra mänsklig kontroll svår eller rent av omöjlig. AI-lösningar kan då komplettera mänsklig övervakning genom att autonomt detektera defekter, föra statistik och vid behov rikta mänsklig uppmärksamhet mot avvikande produkter.

Yrkeshögskolan Novia och Mirka har tillsammans studerat möjligheterna att stöda och förbättra kvalitetskontrollen av såväl slipmaskiner som sandpapper. En defekt slipmaskin har ett avvikande ljud och defekter på sandpappret kan observeras visuellt. I båda fallen har AI-lösningar potential att assistera den mänskliga kontrollen och höja kvaliteten. Noterbart är även att de tekniker som behövs ofta redan existerar, det är bara tillämpningen som är annorlunda.

Behov av utbildning

Den kraftiga utvecklingen inom AI under det senaste årtiondet har till stor del drivits av maskininlärning, djupinlärning och en ökad tillgång på data.  Datainsamling och dess kvalitet har därför fått en mer central roll då kvaliteten på en AI-lösning är beroende av kvaliteten på data som används. En lyckad övergång till mer AI-baserade arbetssätt och produkter kräver därför ny kunskap. Vi behöver alla bli bättre på att identifiera de moment där vi kan dra nytta av AI, och vi behöver bli medvetna om vilken data som behövs, hur vi samlar data av god kvalitet, och vilka lagliga aspekter gällande insamling och lagring av data som finns. Därutöver behövs diskussion om nya etiska aspekter som utvecklingen medför. Likaså behöver företag och organisationer lära sig vilken kunskap och vilka tjänster som kan köpas in och vad man behöver sköta internt.

Utbildning spelar således en viktig roll. Högskolestuderande, inom de flesta branscher, bör ges basfärdigheter inom AI och datahantering för att kunna förstå hur de kan nyttja AI i arbetslivet. Likaså behöver företag assistans då det kommer till såväl skolning som expertkunnande. Novia strävar efter att stöda regionen genom att tillgodose dessa behov. Ambitionen är att bli en av landets ledande högskolor inom tillämpade intelligenta system och en expertpool har formats inom ramen för Novias institut för intelligenta system. AI och maskininlärning ingår även i läroplanen för de engelskspråkiga högre YH utbildningarna Automation Technology – Intelligent Systems och Industrial Management and Engineering som riktar sig till yrkesverksamma ingenjörer som vill stärka sin kunskap inom området.

Förbättrade AI kunskaper är även väsentligt för att kunna handskas med de förändringar som AI medför. Vissa yrken förändras mera än andra, men behovet av mänsklig input består, om än i förändrad form. AI-lösningar i dagsläget är till exempel väl lämpade för kvalitetskontroll, men vi är fortfarande långt ifrån lösningar som autonomt öppnar upp en defekt produkt och sedan förstår vad som gått fel under produktionen. Mänsklig input behövs fortfarande och lär nog behövas för en lång tid framöver, men vi bör förbereda oss på en framtid där arbetssättet inom många yrken förändras.

Johan Westö, projektledare för institutet för intelligenta system, och Ray Pörn, överlärare och utbildningsledare för Automation Technology – Intelligent Systems, vid Yrkeshögskolan Novia.

Bildtext: Samma AI-lösningar som används för att detektera cyklister och bilar för autonoma fordon kan även användas för att detektera olika typer av defekter i bilder av sandpapper, det är bara tillämpningen som skiljer. Foto av Adrian Williams från Unsplash.­­­­

Gå till ""