5.9.2022

Blivande vårdare bakar och spelar bingo med boende på Solgård – lär sig svenska på samma gång

Picture for Solgard article2

Essän "Blivande vårdare bakar och spelar bingo med boende på Solgård – lär sig svenska på samma gång" har publicerats i Vasabladet 3.9.2022. 

Nya metoder behövs inom bland annat språkundervisning för att stöda personer med internationell bakgrund att smidigare komma in i det finländska arbetslivet.

Inom Yrkeshögskolan Novias pågående projekt testar studerande tillsammans med arbetslivet ett nytt koncept inom äldreomsorg.

Enligt Statistikcentralen är det bara en befolkningsgrupp i vårt land som ökar i antal och det är gruppen 65 år och äldre. Hela 1,5 miljoner invånare kommer att höra till denna åldersgrupp om bara åtta år, 2030. Trenden förutspås fortsätta i några decennier. Befolkningen blir alltså allt äldre samtidigt som vi lever längre. Det här betyder att trycket på vården ökar. Finland har därmed en utmanande ekvation att lösa. Det behövs nya sätt att tänka, arbeta och samarbeta på.

Bland annat betyder trenden i vår befolkningsstruktur, att Finland redan nu är i stort behov av arbetskraftsinvandring, inte enbart inom vården, utan inom många olika branscher. Behovet av internationell arbetskraft har på nationell nivå identifierats så betydande att det sedan ett antal år tillbaka finns ett nationellt åtgärdsprogram, Talent Boost.

Målsättningen är att locka internationell arbetskraft, inklusive studerande, att flytta till Finland och stanna här. Det finns många aktörer på både nationell, regional och lokal nivå som aktivt arbetar med frågor relaterade till detta åtgärdsprogram. Novia är en av dessa. En av de nationella målsättningarna är att fram till år 2030 tredubbla antalet nya internationella studerande till 15 000 per år. Av dessa ska 75 procent hitta arbete och stanna i Finland efter examen.
Som utbildare har Novia uppdraget att förse det regionala arbetslivet med utbildad arbetskraft enligt dess behov. Alla våra internationella studerande planerar dock inte att stanna i regionen eller ens i Finland efter examen. Därför är det ännu viktigare att de som önskar stanna ges chansen att så snabbt som möjligt integreras i vårt arbetsliv.

Nursing-studerande behöver språkkunskaper

Ett av Novias många engelskspråkiga utbildningsprogram är sjukskötarutbildningen, Bachelor of Health Care, Nursing, som funnits sedan år 1998. Kraven för att få examen är att studerande har kunskaper i svenska och finska. Språkkraven kommer både från arbetslivet och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. I praktiken räcker det inte att ha nått en viss nivå av svenska eller finska när de studerande utexamineras. Språkkunskaper behövs redan under grundpraktiken i slutet av det första studieåret.

Därför vill Novia utveckla och testa nya modeller för att göra det möjligt för våra Nursing-studerande att lättare möta arbetslivets språkkrav. Detta är möjligt tack vare två projekt: ”Integrationsmodeller för internationella examensstuderande” (2020–2022) finansierat av Svenska Kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse och Svensk-Österbottniska Samfundet, samt ”Framtidens flerspråkiga sjukskötare” (2021–2023) finansierat av Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Harry Schaumans Stiftelse och Otto A. Malms donationsfond.

Asäd Karim är en av de studerande som varit med om att testa några av de vid Novia utvecklade innovativa sätten att lära sig svenska på. Med en ingenjörsexamen från sitt hemland Italien inledde han sina Nursing-studier höstterminen 2021. Karim och många av hans medstuderande har flyttat till Finland relativt nyligen och endast hunnit läsa svenska under några månader. Samtidigt som de ska lära sig behärska vårdyrket, behöver de parallellt lära sig behärska svenska eller finska på en nivå så att de kan använda språket både muntligt och skriftligt med klienter och kollegor inom vården.

Aktivitetseftermiddagar för klienterna på äldreboendet Solgård

I samarbete med äldreboendet Solgård i Korsholm har Nursing-studerande tränat muntlig svenska, i en autentisk miljö, utan fokus på vårdåtgärder. Tillsammans med föreståndare Mikaela Ahlbäck-Strand och aktivitetsledare Maarit Mitts vid Solgård gjordes en detaljerad plan för samarbetet som har utvecklats under året.

Uppdelade i mindre grupper ledda av varsin svenskspråkig handledare höll studerandegruppen olika typer av i förväg planerade aktiviteter för de boende. Programmet valdes ut enligt vad de boende brukar uppskatta, såsom sittgymnastik, bingo och bakning, och övades in under så kallade Språkcaféer vid Novia.

Erfarenheterna från vårens första test är mycket positiva. Karim berättar att det var till stor hjälp för hans efterföljande praktik att först ha fått delta i piloten. Enligt honom har både Solgård och Språkcaféerna varit viktiga möjligheter som hjälpt de studerande att förbättra sin svenska samtidigt som de haft roligt.

Vi som deltagit i piloten har fått uppleva många minnesvärda stunder i umgänget med de boende tack vare den energi och spontanitet som de internationella studerandena tillfört. Enligt Ahlbäck-Strand och Mitts har besöken bidragit till att de äldre fått en guldkant i sin vardag. En klient kommenterade efter bingon att det är länge sedan hen skrattat så här mycket! Aktiviteterna har varit omtyckta även bland personalen. En tidigare Nursing-studerande konstaterade: ”Jag önskar att denna möjlighet hade funnits när jag själv studerade.” En ytterligare fördel med besöken ser Solgård i att de gett alla en chans att bekanta sig med studerande, varav några senare fick göra sin praktik på Solgård. En ytterligare bonus från både studerandes och Solgårds perspektiv är det faktum, att ifrågavarande praktikanter sedermera blivit kvar på äldreboendet för sommarjobb och inhopp.

Tack vare de positiva erfarenheterna utvecklas konceptet vidare under hösten. Ett stort tack till Solgård som välkomnade samarbetet, samt till våra studerande som modigt kastade sig in i en ny inlärningssituation med endast en grundkurs svenska i ryggsäcken.

Pia Jünger är integrationskoordinator och Terese Herrgård-Backlund lektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Gå till ""