20220602 095035

22.06.2022 | Kommentarer

Nya sätt och nya verktyg

 Ett av målen inom projektet Tulevaisuuden maanviljelijät – Framtidens jordbrukare är att skapa nytt undervisningsmaterial, att utnyttja nya undervisningsmiljöer och att ta i bruk digitala verktyg och lösningar i undervisningen.

Undervisningsfilmer

I projektets början gjordes en enkätundersökning bland studerande och det visade sig att de önskar sig mer multimedialt undervisningsmaterial. Därför tas det nu fram filmer som kan användas i undervisningen vid de olika läroanstalterna. På Novia har vi bl.a. gjort en film som berättar om kvalitetsanalyser av spannmål och utsäde. Filmen spelades in i samarbete med Nylands svenska lantbrukssällskaps spannmålslaboratorium på Västankvarn gård i Ingå.

 Filmen kan användas både som undervisningsmaterial och som ett virtuellt studiebesök i stället för ett studiebesök på plats (vid hybridundervisning). Filmen bandades då en studerandegrupp besökte spannmålslaboratoriet och fick lära sig om hur analyserna görs och också själva göra analyser på eget spannmål och utsäde. Projektets olika åtgärder görs alltså inte åtskilt från undervisningen, utan projektet är i allra högsta grad integrerat i undervisningen och engagerar både studerande och lärare. Flera filmer är på kommande under året, bl.a en om ladugården på Västankvarn samt om de olika försöken som projektet utför på gården.

Försöksverksamhet integreras i undervisningen

Inom projektet görs tre olika försök på undervisnings- och försöksgården i Västankvarn. Försöken är ett sätt att synliggöra försöksverksamheten för studerande och koppla ihop forskningen med undervisningen. Studerande besökte under våren försöksgården och fick information om försöksverksamheten och fick även gå en tur vid försöksrutorna för att kontrollera utvintringen. Under sommaren gör projektet tre egna försöka på gården; ett om vattenvårdsåtgärder inom jordbruket (våtmarker, tvåstegsdiken) ett om spånadslin och ett om blålusern. Försöken dokumenteras med hjälp av data från väderstation, det tas markprover och vattenprover, görs olika mätningar och beräkningar, det tas bilder och filmer med kamera och drönare och studerande gör olika typer av GIS-kartor och Storymaps för att dokumentera och synliggöra resultatet.

 

IMG 0988Agrologstuderande besöker spannmålslaboratoriet på Västankvarn gård och gör analyser på eget spannmål och utsäde. Foto: Heidi Barman-Geust

Lära sig nya verktyg

Inom projektet har det redan från början visat sig att de gäller att lära sig nya saker och att ta hjälp av varandra. För att kunna göra undervisningsfilmer måste man lära sig att skriva manus, filma, editera, texta och publicera filmer. Försöken kräver att man lär sig att ta både markprover och vattenprover. En del av proverna skickas in för analys, medan andra gör studerande själva med handledning av forskare på Novia. Vi samarbetar även med Tvärminne Zoologiska station, så att studerande får hjälp med att analysera klorofyll i deras laboratorium. Vi har alltså under projektets gång fått stiga ur bekvämlighetszonen, får lära oss nya saker och framförallt ta hjälpa av andra och lära sig av varandra. 

20220602 095613Studerande Katrina Feliciano och Anna Nyberg besöker tillsammans med doktoranden Jinzhu Su våtmarkerna på Västankvarn gård för att kontrollera vattenkvaliteten vid inflöd och utflöde. Foto: Heidi Barman-Geust


Inom projektet följer vi med vattenvårdsåtgärder och kontrollerar bl.a. vattenkvaliteten i våtmarkerna och tvåstegsdiket på Västankvarn gård. Studerande får lära sig använda utrustning för att kontrollera bl.a. temperatur, pH, syrehalt, salinitet och ta prover för att analysera mängden kväve, fosfor och fasta partiklar. De följer också med indikatorer på biodiversitet och räknar och identifierar fåglar, grodor och insekter samt växtligheten vid våtmarkerna. Till sin hjälp har de olika typer av digital utrustning och dokumenationsappar. Det gäller även att lära sig att kommunicera och synliggöra det som görs. Studerande kommer att publicera inlägg på sociala medier, skriva blogginlägg och göra korta filmer så att alla kan följa med vad som görs och hur resultaten ser ut.

Heidi Barman-Geust
Projektledare

 

Projektet är finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet / Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 via NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektet pågår fram till 31.12.2022.

logorimpsu 3

 


 

Texten har granskats av Novias campusredaktion och publicerats 22.6.2022.

granskatavnoviascampusredaktion3